Fäbodar i Östansjö

Den tidigast kända fäboden i Östansjö var den s.k. Storvallen från 1600-talet. Enligt vad min morfar, Sven Berggren kunde dra sig till minnes, skulle Östansjö byamän ha haft en gemensam fäboplats norr om Hästbäckens utrinning från Mjötjärn. Platsen är dokumenterad i ett avtal om skogsavverkning, norr om Hästbäcken, mellan Östansjö byamän och Fors sågverk.

Någon gång under 1700-talet –några anteckningar finns inte- flyttades fäboden till östra ändan av Fäbosjön. Vid denna fäbod röjdes det upp slåtterängar, och även en mindre åkerteg. Därav benämningen ”Gam boåkern”. Kvar av denna fäbod finns sju klart skönjbara husgrunder (spisfundament). Fäboden finns kvar fram till 1854, då den flyttades till nuvarande plats.

En fäbodplats, kallad ”Gam fäbobacken”, på senare tid ”Lisas-boa” har funnits på f.d. Tord Söderholms ägor, på en liten kulle på norra sidan av Ådergsån intill en liten bäck. En bro över Åbergsån fanns strax intill vallen, så korna kunde komma över till munbete som ingick i Östansjös ägor mellan Åbergsån, Galtbäcken och Västerbacke ägor. På en karta från 1790 finns det en yta betecknad ”22 Fäbode vallen”, enligt Alneskalan ca 100 x 300 meter.

Ytterligare en fäbodvall har funnits i Östansjö, någonstans i Åbergsliden. Exakt läge vet jag ej. Det var två bröder, Nils Nilsson och Bängt Jonsson från Mo by, som 1687 köpte fäbodrättigheter av Per Síulsson och ”gamble” Joen Pärsson, samt Joen Pärsson den yngre i Östansjö, för 25 daler kopparmynt. Efter ca 27 år ville östansjöbönderna Nils Jonsson, Joen Pärsson, Pär Jacopsson, Nils Jansson och hustru Britta Nils Dotter få tillbaka fäbodstället. I ett domslut kan vi läsa att de får tillbaka fäbodstället om de betalar samma summa som deras förfäder fick 1887 av bönderna från Mo by.

Vida Laga Skifte 1848-52 avstyckades två samfällda platser till fäbodställen. En blev den nuvarande fäboden, belägen norr om och västra halvan av Fäbodsjön, den andra blev en plats på Kolabäcksklippen, den blev aldrig använd. År 1854 flyttade fyra stugor, därav en parstuga, från den gamla fäbodplatsen ”Gam boåkern” vid östra änden av Fäbodsjön, till den nuvarande platsen. Två nya stugor byggdes på platsen. De fyra som flyttades hade nävertak, de nya försågs med spåntak, numera har alla spåntak med undantag av en som har plåt ”under troer”.

Åke Forsberg, Östansjö den 10 september 2011