Moto fäbodar

Fäbodställe i ”Motoa” = Åbergsliden, som två bönder från Mo by arrenderade år 1687 för 25 daler kopparmynt, av tre bönder i Östansjö. Efter 27 år ville bönderna i Östansjö att fäbodstället skulle återgå till Östansjö by -utan lösen-. Detta ville inte bönderna i Mo, de ville få tillbaka det de själva betalade, vid arrende tillfället. Det blev domstolssak, enl. följande.

Domslut 1714.

Emellan Nils Jonsson, Joen Pärsson, Pär Jacopsson, Nils Jansson och hustru Brita Nils Dotter i Östansjö, å ena sidan kiärande, samt Swän Nilsson och Johan Bängtsson i Moo, å den andra svarande, angående Fäboställe på Åbergs Lijden, Som kiäranderna söka under deras by vindicera (återkräva) hvaröfwer tvistas, är detta Häradsrättens domo.

Dät har afleden Pär Siulsson och gamble Joen Pärsson samt Joen Pärsson den yngre i Östansjö år 1786 sålt ett bäfoställe inom byens rå och rör på Åbergsliden belägit, till svarandernas föräldrar framlidna Nils Nilsson och Bäng Jansson i Moo, för 25 Daler kopparmynt, hwilket fäboställe kiäranderna begära måste läggas till deras hemman igien utan lösen, efter det för Mulbete är för dom omistligit. Så emedan svaranderna Svän Nilsson och Johan Bängtsson ut låt och förklara sig varta nögda att afstå berörda fäbodställe till kiäranderna så snart de få deras aflidne föräldrars derföre utlagda penningar igiän. Bör detta fäboställe läggas under sin gambla bohl by igiän lik mätigt Kunl. Majt, placater emot skattskyldig iordz delning och af förmånsland af åhren 1643 och 1677 dock emot lösen och betalning efter 51 punct uti Kunl. Majt. Resolution wijd Riksdagen åhr 1680 den 29 nov. så att Pär Siulssons soneson Pär Jacopsson 10 Daler, gamble Jon Pärssons sonehustru Brita Nils Dotter 12 Daler och unge Joen Pärsson 3 Daler, tilsammans 25 Daler kopparmynt som de af kiärandernas föräldrar för samma fäboställe upburit till dem betala.

Åke Forsberg, 2009