Tho

Tho eller To

I början av 1800- talet, före Laga Skifte, var så gott som samtliga byar s.k. klungbyar, de låg sammangyttrade med alla byggnader, mellan 10-15 st. på varje gård, med åkrar, ängar och betesmarker runt omkring, med stängsel runt bebyggelsen. För att flytta boskapen, kor, hästar, får och getter, till skogsbetet hade man en väg genom byns odlade marker med stängsel på båda sidor, denna väg benämndes tho. Ännu i dag är det en åkerteg, i Östansjö, som ligger på två fastigheter, som har namnet "thostycket" vägen (tho) till skogen gick på rågången till dessa fastigheter. I Östansjö finns en annan variant på tho, de kan härledas från 1700-talet och finns fortfarande. Det är svackor i branta bergssidor/ bergspassager, där ma kan ta sig över berget.

Stor bild

Åke Forsberg, 2010