Båtmanshållet i korthet

Båtsmännens löner och förmåner regleras med avtal mellan Kronen och Allmogen, samt mellan roten och båtsmannen.

1688 upprättades ett avtal mellan "Kronan och Allmogen och båtsmännen uti Wäster-Norrlands län". Detta avtal gällde med vissa ändringar hela tiden fram till dess båtsmanshållet upphörde. Här stadgades i avtalets punkt 2 att "Åhrliga lönen den Roten i fredstider till sin båtsman utfäster, blifwer i penningar Tjugo Fyra Daler Kopparmynt, som betalas halfparten Midsommar och Halfparten Michaelis tid."

Utöver den årliga lönen tillkom ett legat, städsling och anställningslön, om max. 100 daler kopparmynt samt uppgift om naturaförmåner såsom kläder, mat, båtsmanstorp med uthus, bete för kreatur och vedbrand mm. I kontrakt mellan roten och båtsmannen infördes mera i detalj, såsom båtsmanstorpets och uthusets storlek, inredning, den odlade jordens areal som tillkom torpet och olika klädesplagg mm. I mitten av 1800-talet normaliserades storleken till 10,5 alnar lång, 8 alnar bred med 3 alnar höga sidoväggar, med kök, kammare och förstuga. (omräknat till m. blir det 6,3 m x 4,8 m. x 1,5 m. ) Skorsten med spis och bakugn skulle finnas, trägolv över trossbotten i kök och kammare samt golv över fyllning på vinden. Förstuga med trappa till vinden. 1980 har storleken ändrats till, 8,3 m. bred och 3,3 m. hög till väggbadet under spåntak ( tidigare näfvertak ) indelad uti kök, kammare, förstuga och tak.

Till torpstället skulle uthus- ladugård inredd för två kor- med dörr, fönster, gödselglugg samt tak med fyllning. Dessutom skulle finnas foderutrymme.

Efter 1887 vidtog avvecklingen av båtsmanshållet. Verksamheten inriktades till en början på att reducera antalet båtsmän. I stället för underhåll till båtsmän, fick nu rotehållaren erlägga en vakansavgift på 100 kronor. Allt eftersom båtsmännen pensionerades eller fick avsked av annan orsak, försvann vakansavgifter för rotehållarna. Båtsmännen inom Själevads tillhörde Norrlands fjärde kompani. Båtsmanshållet utgick ur detta kompani år 1920 och kan därmed sägas ha upphört helt.

Torsten Forsberg