Nylanders Lax-torpet

Arrendekontrakt, till det blivande NYLANDERSTORPET nr 15.


”Jag bonden Sven Olofsson i Östansjö upplåter och bårtarrenderar en torp lägenhet af två tunland vidd, till Bådsmans torp åt undertecknade Östansjö Rotbönder emot ett år ligt arände af tjugofem (25)kronor, lägenheten tager sin början i sörefter bya vägen och i Wester efter Joh, Wikströms rå och i öster emot vägen till ofvannämnde Sven Olsofsons gård och i Norr tils ofvan nämnde 2 tunland erhålles. Denna lägenhet till trädes den 1 Maj, 1880, får begagnas i tretiotvå (32) år eller tills Olof Österlunds torp till Östansjö bye män återfaller. Här öfver förklara vi oss undertecknade nöjda i vittnens närvaro i Mo och Östansjö den 16 juni 1879.”

Stor bild

Erik Abraham Haller Lax bebodde båtsmans nr 15, han var den siste båtsmannen i Östansjö. Han bodde där från 1 maj 1880 till 31 december 1910. 
 Utdrag ur Båtsmanskontrakt.


”Mellan Rote No 102 Lax vid Norrlands 4 de Kompani och till Båtsman för denna Rote antages Båtsmanssonen Erik Abraham Haller, den 25 sept. 1875.”

Utdrag ur samma kontrakt:

_”I stället för Hemkall, Wedbrand, Rotpengar, mulbete, och alla andra onera, erhåller karlen så länge hans kommendering till Stockholm nu varar eller längst till 1 Maj 1878, i ett för allt 112 kron. 54 öre årligen.”


År 1880 ändrade han sitt efternamn till Nylander. År 1888 åkte han till Stockholm för att bevista kurser på Exersisskolan under vintern och sjömanskap på sommaren.


I ett syneförrättnings protokoll från 1890 för torp nr 15 står det bland annat:

”Båsmanstorpets stugbyggnad skall vara 8,3 m lång, 4,8 m bred och 3,3 m hög till väggbandet under spåntak (tidigare näfvertak), indelad uti kök, kammare, förstuga och vind.”


E.A. Nylander byter ut sin rättighet att fritt få bebo en torplägenhet, ”jemngodt” med Båtsmanstorpet, mot en överenskommen summa av 525 kr.

Östansjö den 31.12.1910.

”Båtsmansstugan där E.A Haller Lax hade bott flyttades 1912, av Olof Forsberg och Ante Sjöberg till fastigheten nr. A1, nu 1:4. Ägare Lars Olov Forsberg.”

Stor bild

Åke Forsberg, 2009