J. Zakarissons Lax-torpet

Torpställe nr. 14 var båtsmanstorp för båtsmanskorpral Jonas Zakrisson Lax, åren 1843-1875.
I husförhörslängden finns antecknat att Jonas Lax erhållit Svärdsmedaljen. Efter sin tjänstgöring fick han av rotebönderna ”för sin och nuvarande hustrus lifstid innehafa och bebo den byggning han förut innehaft till båtsmans byggning” vilket blev fram till 1911.

För övrigt seglade han till hamnar runt Östersjön och Västeuropa.

Vid 80 års ålder inskrevs han i nykterhetslogen i Fors.


Avskrift av originalkontrakt:

”Här i genom göres Witterlikt att Drängen Jonas Zarkrisson i från Kjersjön och Björna församling upplåter sig til krono båtsman för Nr 102 Lax Rote då han der före skal af Rotehållarna årligen erhålla til lön heller underhåll med 2 Tunnor korn 1 kg smör 1 kr kjött til husrum en stuga med 6 knutar samt fähus och foderlada samt någott Jord att nyttja som Torp så länge han i tjänsten står var af kan födas 1 ko och behövelig ved brand samt 2 riksdaler 32 sk Banco i Chontanter så länge han står i Tjensten. Som sjedde i Mo och Östansjö den 8 de juni 1843.”

Underskrifter - Stor bild


Vid Laga Skifte år 1838 avtogs ett sandtag för byns behov.

Avskrift av originalkontrakt:

”Undertecknade Östansjö och Gottne rotebönder görer här med wetterligt för detta båsman Jonas Lax får i sin och nuvarande hustrus lifstid innehafa och be bo den bygning han förut innehaft till båsmans bygning utan ersättning därför Östansjö byemän up låter och bortarenderar den aftagna sandplats till ofvannämnde J. Lax att i sin och nuvarande hustrus lifstid begagna emot en öfverenskommen summa Kronor, 25 tjugofem som med, 5 fem kronor om året betalas till jordegarena tills ofan nemde summa är betalt, då betalningstiden Räknas från den 1 januari 1880 Rätt att der i från afhemta all behöflig sand för behålles varöfver vi å ömse sidor förklare os nöjde i Mo och Östansjö den 10 April 1880.”

Underskrift av Östansjö rotebönder - Stor bild

Bilder på brev - Stor bild

Åke Forsberg, 2009