Per Ols-torpet

PER-OLS-GRÖBBA. Pher Ohlson och hans hustru Lena Jonsdotter köper ett torpställe av Östansjö Byemän för en summa av 50 rdr riksmynt, eller 900 daler kopparmynt, år 1793-1837.”Kiöpeskrift
under Tecknade. Byemän uplåter och för Säljer et Torp Ställe uti vår By: Belägen: uti Norra ångerman Lands fögderi Siälevad Socken och östansjö By, Till: Drängen Pher Ohlson och hans hustru Lena Jons Dotter skal Ega Samma: Torp Ställe Begge uti Sin Lifstid och at Dom skal få til åker Ett stycke åker öster om en hagelata a 90 ahlnar Bred och 150 ahlnar Lång, Och Till slåt skal han få uprödja, innom Häst Becks Myran och innom gunsiövägen, på ömse Sidor om vägen häller Becken. Och på Norra Sidan om Bokiärn, och til Husning skal Pher Ohlson Få hugga så mycket Timmer på vår skog, til husning för sitt hus Behof at få husa med, undantagandes Timmer Näfver, och så mycket väd som han Behöfer, så skal han få hugga på vår skog, undantagandes at Barka Någon rå väd, häller att hugga väd på någodt skadligt ställe och skal han få 1 st Röjnings Land på En trackt som är Belegen uti stor valn. Med Dätta, Hafwer vi under Tecknadde Bönder öfer Enskommit med Drängen Pehr ohlson och hans Hustru, Läna Jons Dotter uti Deras Liftid och så att han skal giöra Dagsvärke hos oss, Efter tur Häller Nummer i mot Betalning Då han kan ha till Fälle utan at gå utom Byss å ar Beta hos någon annan, och han som intet har för Brukat Någon oanständighet förbehåller vi oss uti fall han skulle fela Någodt som strider imot, så Blir våran öfver Enskommelse, Häller kiöpe Bref om intet, med alt Dätta har vi under Tecknade Byemen öfver Ens kommit med Drängen Pehr ohlson och hans hustru Läna Jons Dotter om En Summa 50 rdr Häller 900 skilling kopparmynt som han skal Betala Ett åhr Efter Dato, med alt Dätta har vi under Tecknade Bönder öfver Enskommit, med åfvan Nämde Dräng, Pehr ohlson och hans hustru Lena Jon Dotter at uti Deras Liftid, Tid Stadfästa och fulkomna. Som vi med våra Egenhendiga Namn och Bomerke underskrivfer och Dätta med Tvänne Lika Lydande Exsemplar upprättade. Som skiädde i östansiö d 22 Maij 1793”.

Östansjö Bykistas handlingarDen 17.11.1837 överlämnar Pher Ohlson sitt torp till byemännen mot följande årlig ersättning så länge han lever: 2 tunnor korn, 30 # hö och 14 lass ved.

Torpet är det första kände årtalstorpet i byn. (Vid Laga Skifte återgick torpet till det skifte det låg på när arrendetiden gick ut.) Vid Laga Skifte beslöt jordägarna att till ”gemensamt behov aftoga en lerplats norr om Jon Janssons gårdsland”, vilket mostvarar en del av Pher Ohlsons torpställe. På platsen uppfördes ett telgebruk för både bränt och soltorkat tegel. Det var i gång fram till 1921. Byggnaden stod kvar fram till 1928.

Stor bild

Åke Forsberg, 2009